โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

E-Learning

ทั้งหมด 11 รายการ, แสดง 1 ถึง 11, หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
รหัสวิชาชื่อวิชาครู/อาจาร์ยกลุ่มสาระฯชั้น
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1
123 ทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 1
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
อ16101 ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษาปีที่ 1
2000-1302 วิทยาศาตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม ประถมศึกษาปีที่ 1
ง20244 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Google Sketchup) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 2
ง20242 การออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8.0 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 2
ง14110 การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 4
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 4
ง10001 การเขียนเว็บเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 4
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 5
1
^