โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางกาญจนา ปัญญาหล้า

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายพุฒินันท์ วัฒนาพินิจสาคร

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาววนิดา หอมกรุ่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งกาญ สายสูงเนิน

  ครู

 • thumbnail

  นายอัศวชานนท์ วงศ์สุวรรณ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา อินทะสอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ จอมดวง

  นักศึกษาฝึกงาน

 • thumbnail

  นางสาวพัชราวดี ใจเร็ว

  นักศึกษาฝึกงาน

^