โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายงบประมาณและพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ สุดแสวง

  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นางจิตรการ สายยืด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอุทุมพร มลคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางพัชรีภรณ์ แสงรุ่ง

  ครู

 • thumbnail

  นายศรติศักดิ์ แสนก๋องคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธนัชนันท์ สังข์เมือง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร ชุมภู

  ครูผู้ช่วย

^