โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาววนิดา ตระกูลชัย

กลุ่มบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^