โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  ดร.อนวัช อุ่นกอง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

 • thumbnail

  นายอภืสิทธิ เวียงศรี

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

 • thumbnail

  นายธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

^