โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

Personnel

ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  ดร.อนวัช อุ่นกอง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

 • thumbnail

  นายอภืสิทธิ เวียงศรี

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

 • thumbnail

  นายธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางกาญจนา ปัญญาหล้า

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายพุฒินันท์ วัฒนาพินิจสาคร

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาววนิดา หอมกรุ่น

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกิ่งกาญ สายสูงเนิน

  ครู

 • thumbnail

  นายอัศวชานนท์ วงศ์สุวรรณ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวนิตยา อินทะสอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ จอมดวง

  นักศึกษาฝึกงาน

 • thumbnail

  นางสาวพัชราวดี ใจเร็ว

  นักศึกษาฝึกงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายพงศ์ศักดิ์ มณีจันทร์สุข

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางพิมาย กันนา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวศันสนีย์ เทพคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐวลัญซ์ เรือนสอน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฑิชา บุญมาพิลา

  ครู

 • thumbnail

  นายธนาคม อภิวงค์

  ครู

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ แสนคำ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ดวงคำใจ

  นักการ

 • thumbnail

  นายเมืองเพชร ปิ่นเมือง

  นักการ

ฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวนิติยา โนจิตร

  หัวฝ่ายนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิตร ใจกว้าง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา เรือนสิทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวพัชริดา เวียงยา

  ครู

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นายวิชัย พรมชัย

  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 • thumbnail

  นางสาววรินดา ขันทะสีมา

  ครู

 • thumbnail

  นางวลัย สุริยมณฑล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุธัมวดี ใจยะ

  ครู

 • thumbnail

  นายศุภการ แก้วรากมุข

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายเอกภพ คำรส

  ครููผู้ช่วย

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวอัญชรี วิจิตร

  หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สักดี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอชิรญาณ์ สีชา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวยุวลักษณ์ อาเจาะ

  ครูพี่เลี้ยงเด็ก

 • thumbnail

  นางเกษร พิพิธพงศ์สันต์

  ธุรการโรงเรียน

ฝ่ายงบประมาณและพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ สุดแสวง

  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

 • thumbnail

  นางจิตรการ สายยืด

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอุทุมพร มลคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางพัชรีภรณ์ แสงรุ่ง

  ครู

 • thumbnail

  นายศรติศักดิ์ แสนก๋องคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวธนัชนันท์ สังข์เมือง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร ชุมภู

  ครูผู้ช่วย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายเกษม เพียรทำ

  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ศรีไกรรส

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกิติยา การคนเที่ยง

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววนิดา ตระกูลชัย

  ครู

ฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางวิไล เศษวงค์

  หัวหน้าฝ่ายบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา นาข้าวต้ม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวมะลิวัล แสนเดช

  ครูผู้ช่วย

^