โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

ประวัติ

                                                                           ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันติคีรี

                                                                        ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันติคีรี 
                                             ตั้งอยู่เลขที่  88 หมู่ที่  1  ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง                                             
                                          จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57110  โทรศัพท์  053 – 765250 
                                                   website http://www.bansantikeeree-msl.ac.th
                                                    เวปเพจ:โรงเรียนบ้านสันติคีรี                                
.๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
.๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
.๕ เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
1.6 เขตบริการของโรงเรียน หมู่ 1 บ้านสันติคีรี หมู่ 11 บ้านเจียงจาใส หมู่ 13 บ้านตงจาใส
     1.7 สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์บ้านสันติคีรี
               เป็นภูเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน ลาดต่ำลงมาด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน
          อาณาเขต
               ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
               ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอแม่จัน
               ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอแม่จัน
               ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่
                  แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า  ด้านอำเภอแม่จัน  แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง 

 
^