โรงเรีนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision)
          ส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติคีรีให้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียนถูกต้อง มีทักษะชีวิตคู่คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้อาชีพติดตัว

 พันธกิจ (Mission)
                     1. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียนถูกต้อง มีทักษะชีวิตและมีความรู้อาชีพติดตัว
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และวิถีชนเผ่า    

เป้าหมาย  (Goal)
1. ผู้เรียนร้อยละ 80   มีจิตสำนึกความเป็นไทย
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีระเบียบวินัย มีทักษะทางการเรียน
3. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียนถูกต้อง มีทักษะชีวิตและมีความรู้อาชีพติดตัวร้อยละ 70
4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละ 90
5.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชนเผ่า
^